Hướng dẫn hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF trong Excel nhanh nhất 2022

Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF có được hay không? Mục đích của việc kết hợp các hàm này là gì? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về cách sử dụng kết hợp hàm Vlookup với hàm IF để trả lời cho các câu hỏi ở trên nhé.

Công thức hàm VLOOKUP

– Công thức:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

– Trong đó:

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

table_array: Là bảng chứa giá trị muốn dò tìm.

col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

[range_lookup] (không bắt buộc): Là phạm vi mà dữ liệu tìm kiếm. Có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò tìm tuyệt đối).

Lưu Ý: Đối với giá trị lookup_value ấn F4 3 lần, đối với giá trị table_array ấn F4 1 lần.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG F4

– F4 (1 Lần): để có giá trị tuyệt đối. Tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng ⇒ $cột$dòng

Ví dụ: $A$8 ⇒ cố định cột A và cố định dòng 8

– F4 (2 Lần): để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – Được hiểu là cố định dòng , không cố định cột ⇒ cột$dòng

Ví dụ: A$8 ⇒ cố định dòng 8, không cố định cột A

– F4 (3lần): để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – Được hiểu là cố định cột, không cố định dòng ⇒ $cộtdòng

Công thức hàm IF

– Công thức:

=IF(biểu_thức_logic;giá_trị_nếu_đúng;giá_trị_nếu_sai)

– Trong đó:

+ biểu_thức_logic: Là biểu thức so sánh. Điều kiện nếu biểu thức đó xảy ra.

+ giá_trị_nếu_đúng: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic đúng.

+ giá_trị_nếu_sai: Trả về giá trị nếu biểu_thức_logic sai.

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Hướng dẫn hàm VLOOKUP kết hợp IF – So sánh giá trị

Trong thủ thuật Excel này, ta có: Dựa vào cột dữ liệu có trong các ô B3: C9, hãy tìm hiểu xem tên James được đề cập trong ô E3 có phần thưởng dựa trên doanh số lớn hơn 10000$ hay không?

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Kích chuột vào địa chỉ ô F3
 • Bước 2: Áp dụng vào hàm ta nhận được công thức tính:                          =IF(VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE)>10000,“Yes”,“No”)
 • Bước 3: Nhấn Enter được kết quả trả về như hình phía bên dưới

hàm if kết hợp vlookup và right

Hình: Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để so sánh giá tri

Hướng dẫn hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF – Xử lỗi giá trị trong phầm mềm Google Sheet

Yêu cầu: Sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tìm ra các lỗi

Mô tả:

 • Bước 1: Gán giá trị Jam cho ô E3.
 • Bước 2: Để tìm doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE) cho ô F3.

Khi thực hiện xong sẽ trả về lỗi #N/A. Có nghĩa là tên Jam không tồn tại trong các ô B3:C9.

Vì vậy, Để xử lý lỗi này, ta thực hiện bằng cách lồng hàm VLOOKUP và ISNA vào bên trong hàm IF.

 • Bước 1: Kích chuột vào ô F3
 • Bước 2: Nhập công thức:                                                                                            =IF(ISNA(VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE)) vào ô F3.
 • Bước 3: Nhấn Enter được kết quả trả về như hình dưới

hàm if kết hợp vlookup và right

Hình : Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để xử lý lỗi

Cách làm này sẽ trả lại tên không tìm thấy. Sử dụng hàm ISNA sẽ giúp kiểm tra xem kết quả của VLOOKUP có phải bị lỗi #N/A hay không và thực hiện điều kiện IF tương ứng. Bạn có thể đặt tin nhắn văn bản khác hoặc thậm chí một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Hướng dẫn hàm VLOOKUP kết hợp IF – Tra cứu hai giá trị

Xét ví dụ, các ô B2:B7 chứa giá trị cho các sản phẩm ở hai hàng khác nhau.

Để tìm giá trị của sản phẩm trong ô F3, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Kích chuột vào ô H3
 • Bước 2: Trong ô H3 nhập công thức sau:                                                                                                                          =IF(G3= “Shop1”,VLOOKUP(F3,B2:D7,2,FALSE),VLOOKUP(F3,B2:D7,3,FALSE))
 • Bước 3: Ấn Enter được kết quả như hình dưới

hàm if kết hợp vlookup và right

Hình : Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để tra cứu hai giá trị

Khi thực hiện cách này  sẽ trả lại $ 2000. Hàm IF kiểm tra xem giá trị trong ô G3 là Cửa hàng 1 hay 2. Theo điều kiện này, VLOOKUP sau đó trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

Tổng kết

Trên đây là các lý thuyết và hướng dẫn rõ nhất cho hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF để tiết kiệm thời gian cho bạn. Blog Phần Mềm hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về 2 hàm này và cách sử dụng kết hợp để có thể hoàn thành công việc tốt hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN